Kard. Bolesław Kominek

1. ŹRÓDŁA

1.1. Archiwa

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Ministerstwo Administracji Publicznej
Urząd do Spraw Wyznań
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu
Powiatowa Rada Narodowa we Wrocławiu
Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej
Archiwum Kurii Metropolitalnej Wrocławski
Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego
Archiwum Diecezji Opolskiej

1.2. Źródła drukowane

Aparat pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, wstęp i opracowanie Adam Dziurok, Warszawa 2004.
Raina, Peter, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1: Lata 1945–1959, Poznań 1994.
Raina, Peter, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 2: Lata 1960–1974, Poznań 1995.
Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej 1959, Wrocław 1959.
Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej 1964, Wrocław 1964.
Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej 1971, Wrocław 1971.
Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej 1979, Wrocław 1979.
Schematyzm Duchowieństwa i Kościołów Archidiecezji Wrocławskiej 1952, Wrocław 1952.
Swoboda, Alojzy, Życie i działalność pastoralna kardynała dra Bolesława Kominka (1903–1974), praca licencjacka napisana pod kierunkiem ks. prof. J. Swastka, PWT, Wrocław 2004, mps.
„Wiadomości Kościelne”.
„Wrocławskie Wiadomości Kościelne” (1957–1975).

1.3. Dokumenty i instrukcje kościelne

28 czerwca 1972, Rzym, Bulla papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus, [w:] Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. 14: Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945–1975), coms. Kazimierz Kozłowski, Szczecin 2007, s. 114–119.
Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paris 1975.
Orędzie Biskupów polskich do ich niemieckich Braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim, [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paris 1975, s. 829–836.
Sprawozdanie kard. A. Hlonda do watykańskiego Sekretariatu Stanu z 24 października 1946 r. w sprawie administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich, [w:] Raina, Peter, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1: Lata 1945–1959, Poznań 1994, s. 46–68.

2. OPRACOWANIA

Bednorz, Zbyszko, Lata krecie i orłowe, Warszawa 1987.
Bogaczewicz, Stanisław A., Działania resortu bezpieczeństwa wobec ks. kard. Bolesława Kominka w latach 1945–1974, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2009, s. 51–81.
Bogaczewicz, Stanisław A.; Stróżyna, Katarzyna, Dolny Śląsk i Opolszczyzna, [w:] Milenium czy Tysiąclecie, red. Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2006, s. 90–118.
Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus, red. Wojciech Kucharski, Wrocław 2013.
Drozd, Józef, Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku w archidiecezji wrocławskiej, [w:] Millennium polskie. Walka o rząd dusz, red. Cyprian Wilanowski, Warszawa 2002, s. 9–19.
Gryz, Ryszard, Episkopat wobec integralności ziem polskich po II wojnie światowej. Wybrane problemy z najnowszej literatury i źródeł, „Ur Journal of Humanities and Social Sciences” 3 (2020), s. 100–122.
Hanich, Andrzej, Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945–1946, Opole 2008.
Hanich, Andrzej, Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego, Opole 2012.
Hanich, Andrzej, Ustanowienie administracji apostolskiej na Śląsku Opolskim w 1945 r. – tło i okoliczności, [w:] Organizowanie polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1951, red. Kazimiera Jaworska, Wrocław 2019, s. 67–94.
Jaworska, Kazimiera, Kardynał Bolesław Kominek jako wybitna postać Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 89–104.
Jaworska, Kazimiera, Kardynał Bolesław Kominek w ocenie lokalnej administracji wyznaniowej w latach 1956–1974, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2 (2006), s. 149–178.
Jaworska, Kazimiera, Kardynał Bolesław Kominek wobec problemu katechizacji młodego pokolenia w archidiecezji wrocławskiej w latach 1961–1974, [w:] Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner, red. Wojciech Kucharski, Rafał Łatka, Wrocław 2020, s. 269–295.
Jaworska, Kazimiera, Kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Bolesław Kominek – wzajemne relacje, „Seminare” 39 (2018), nr 2, s. 175–188.
Jaworska, Kazimiera, Relacje między państwem a Kościołem katolickim w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1956–1974, Legnica 2009.
Kominek, Bolesław, Po raz pierwszy w dziejach Polski, „Colloquium Salutis” 1973, s. 5–14.
Kominek, Bolesław, Propozycje dialogu z Niemcami, [w:] Szkice do portretu. Kardynał Bolesław Kominek, red. Jan Krucina, Wrocław 2005, s. 245–259.
Kominek, Bolesław, W służbie „Ziem Zachodnich”. Z teki pośmiertnej wybrał i przygotował do druku Jan Krucina, Wrocław 1977.
Kopiec, Jan, Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole 1991.
Kozłowski, Kazimierz, Obchody Milenium w Polsce Zachodniej i Północnej, [w:] Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, red. Tadeusz Dzwonkowski, Czesław Osękowski, Warszawa–Poznań–Zielona Góra 2001, s. 53–74.
Kucharski, Wojciech, Listy milenijne, Wrocław 2020.
Kucharski, Wojciech, Najważniejsze źródła archiwalne w badaniach kulis powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, [w:] Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek, prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2009, s. 165–179.
Kucharski, Wojciech, Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Podsumowanie badań, nowe ustalenia i perspektywy badawcze, [w:] Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner, red. Wojciech Kucharski, Rafał Łatka, Wrocław 2020, s. 89–137.
Kucharski, Wojciech, Zrobiliśmy, co mogliśmy. Kulisy powstania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, „Pamięć i Przyszłość” 1 (2009), s. 19–31.
Mandziuk, Józef, Arcybiskup Bolesław Kominek z Wrocławia – autor listu biskupów polskich do niemieckich, „Saeculum Christianum” 12 (2005), nr 2, s. 133–138.
Mandziuk, Józef, Bolesław Kominek, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, red. Ludwik Grzebień, t. 6, Warszawa 1995, s. 113–123.
Mandziuk, Józef, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 4: Czasy najnowsze, cz. 1: (od 1945 do 1956), Warszawa 2014.
Osękowski, Czesław, Ks. Prymas Stefan Wyszyński wobec stosunków polsko-niemieckich, [w:] Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, red. Tadeusz Dzwonkowski, Czesław Osękowski, Poznań 2001, s. 20–32.
Pabijanek, Marianna, Wysiedlenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Prowincji Opolskiej do obozów pracy (w roku 1954), „Zaranie Śląskie” 3–4 (2001), s. 119–140.
Pater, Józef, Arcybiskup Bolesław Kominek i jego udział w obradach Soboru Watykańskiego II, [w:] Studia Soborowe: historia i recepcja Vaticanum II, red. Michał Białkowski, t. 2, cz. 2, Toruń 2015, s. 93–127.
Pater, Józef, Rola kardynała Bolesława Kominka w przygotowaniu Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 15 (2007), nr 1, s. 65–78.
Pater, Józef, Rządcy diecezji wrocławskiej wobec Seminarium Duchownego po II wojnie światowej, [w:] 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, red. Ignacy Dec, Krystyn Matwijowski, Wrocław 1997, s. 5–36.
Pater, Józef, Starania o reaktywowanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim po drugiej wojnie światowej, [w:] 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. Ignacy Dec, Wrocław 2002, s. 65–76.
Pater, Józef, Władze PRL wobec ordynariusza wrocławskiego kardynała Bolesława Kominka w latach 1956–1974, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989. Studia i materiały, red. Stanisław A. Bogaczewicz, Sylwia Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 119–143.
Raina, Peter, Stolica Apostolska reguluje organizację kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski. Rozmowy biskupa [B.] Dąbrowskiego z władzami PRL, Olsztyn 1998.
Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, red. Tadeusz Dzwonkowski, Czesław Osękowski, Warszawa–Poznań–Zielona Góra 2001.
Stępień, Sławomir, Sobór Watykański II i orędzie biskupów polskich do niemieckich, [w:] Milenium czy Tysiąclecie, red. Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2006, s. 40–52.
Stojko, Marek, Przygotowania Służby Bezpieczeństwa do obchodów milenijnych na Dolnym Śląsku, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989. Studia i materiały, red. Stanisław A. Bogaczewicz, Sylwia Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 156–164.
Strauchold, Grzegorz, Ordynariusz wrocławski kard. Bolesław Kominek w polu zainteresowań służb państwowych, „Dolny Śląsk” 11 (2005), s. 95–103.
Stróżyna, Katarzyna, Ordynariusz wrocławski kardynał Bolesław Kominek w materiałach aparatu bezpieczeństwa, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 141–156.
Swastek, Józef, Rządcy archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1995, Wrocław 1998.
Swastek, Józef, Troska arcybiskupa metropolity wrocławskiego kardynała dr. Bolesława Kominka o pojednanie polsko-niemieckie, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. Ignacy Dec, Krystyn Matwijowski, Wrocław 1996, s. 100–119.
Szetelnicki, Wacław, Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu w latach 1952–1993, Wrocław 1994.
Szetelnicki, Wacław, Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Wrocławskiej, Roma 1971.
Szetelnicki, Wacław, Odbudowa kościołów w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945–1972. Rola duchowieństwa i wiernych, Rzym 1975.
Urban, Wincenty, Archidiecezja wrocławska w latach 1945–1965, „Nasza Przeszłość” 22 (1965), s. 10–68.
Urban, Wincenty, Duszpasterski wkład księży repatriantów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1970, Wrocław 1970.
Wójcik, Stefan, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego na przykładzie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945–1961, Wrocław 1995.
Wójcik, Stefan, Trudna koegzystencja Biskupa Bolesława Kominka z władzami komunistycznymi, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 15 (1995), s. 207–238.
Wrzesiński, Wojciech, Wokół Wydziału Teologii Uniwersytetu Wrocławskiego po II wojnie światowej, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. Ignacy Dec, Krystyn Matwijowski, Wrocław 1996, s. 146–153.
Zamiatała, Damian, Kardynał Bolesław Kominek jako rządca archidiecezji wrocławskiej, [w:] Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner, red. Wojciech Kucharski, Rafał Łatka, Wrocław 2020, s. 37–87.